وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده بر دست

آیا سجده بر پشت دست صحیح است

آیا سجده بر پشت دست صحیح است آیا سجده بر پشت دست صحیح استسجده باید بر چیزهایی باشد که سجده بر آنها صحیح است، لذا نمی توان بر پشت دست سجده کرد اما اگر هیچ چیزی نبود که بتوان بر آن سجده شود حکم آن در ادامه بیان می شود.مطابق نظر آيت…