سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی

سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی [ اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است] مسأله 1082 اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلًا از کاه (1) ساخته باشند، می شود بر آن سجده کرد (2) و سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته [...]