سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است

سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است  [ اگر روی چیزی که بدن روی آن آرام نمی گیرد] مسأله 1073 اگر روی چیزی که (1) بدن روی آن آرام نمی گیرد سجده کند باطل است (2) ولی روی تشک پَر (3)، یا چیز دیگری که بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین [...]