بر چه چیزهایی می توان سجده کرد

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد  چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است [ باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید] مسأله 1076 باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی [...]