مرور برچسب

زمین لجن

نماز خواندن روی زمین گل چگونه است

نماز خواندن روی زمین گل چگونه استمسأله 1074 اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند (1) بنا بر احتیاط واجب باید در حالی که ایستاده است برای سجده با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند. این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست…