نماز خواندن روی زمین گل چگونه است

نماز خواندن روی زمین گل چگونه است [ اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند] مسأله 1074 اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند (1) بنا بر احتیاط واجب باید در حالی که ایستاده است برای سجده با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند. این مسأله، در [...]