مرور برچسب

زمان غسل جنابت

زمان غسل

زمان غسل پرسش 104 . آيا غسل جنابت، فورى بر انسان واجب مى شود؟ همه مراجع: خير، غسل جنابت تنها براى نماز و كارهايى كه در آن، طهارت شرط است، واجب مى شود.   پرسش 105 . با غسل جنابت تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟ همه مراجع: تا زمانى كه يكى از…