احراز عدالت امام جماعت

احراز عدالت امام جماعت  [اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده] مسأله 1421 اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا کافر بوده، یا به جهتی نمازش باطل بوده (1) مثلًا بی وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است (2). (1) (گلپایگانی، صافی:) عادل نبوده، یا به جهتی نمازش باطل [...]