قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

رکوع

صفحه اصلی/برچسب:رکوع

اگر رکوع را فراموش کند

اگر رکوع را فراموش کند اگر بعد از نماز یادش بیاید که یکی از ارکان نماز را انجام نداده مثلا رکوع را انجام نداده است، باید نماز را اعاده کند یعنی دوباره بخواند و اگر وقت آن گذشته باید قضا کند. [مسأله 1041 اگر رکوع را فراموش کند] اشاره مسأله 1041 اگر رکوع را فراموش [...]

اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند

 اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند [ اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد] مسأله 1039 اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد رکوع به اندازه رکوع خم شود، نمازش باطل است و نیز اگر [...]

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد [ هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود] مسأله 1036 هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند باید (1) به هر اندازه می [...]

ذکر رکوع در نماز چیست

ذکر رکوع در نماز چیست   [ انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است] مسأله 1028 انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (1) به قدر سه مرتبه (2) «سُبحان َ اللّه ِ» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِی َ العَظِیم ِ وَ بِحمدِه ِ» کمتر نباشد. [...]

کسی که نشسته رکوع می کند

کسی که نشسته رکوع می کند [کسی که نشسته رکوع می کند] مسأله 1027 کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد (1) و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد (2).  این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست  (1) (مکارم:) باید [...]

مقدار خم شدن رکوع و گذاشتن دست بر زانو

مقدار خم شدن رکوع و گذاشتن دست بر زانو [ در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه ای خم شود] مسأله 1022 در هر رکعت بعد از قرائت باید (1) به اندازه ای خم شود که بتواند دست را (2) به زانو بگذارد و این عمل را رکوع می گویند. (3) (1) (زنجانی:) [...]

فراموش كردن ركوع در نماز

فراموش كردن ركوع در نماز [ اگر رکوع را فراموش کند] مسأله 960 اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند (1) و یادش بیاید که رکوع نکرده، باید بایستد و به رکوع رود و اگر بدون این که بایستد، به حال خمیدگی به رکوع برگردد (2)، چون قیام متّصل به [...]