وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

رکوع مریض

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهدمسأله 1036 هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند باید (1) به هر اندازه می تواند، خم شود (2) و اگر هیچ نتواند…