وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

رکوع فراموش شده

اگر رکوع را فراموش کند

اگر رکوع را فراموش کند اگر بعد از نماز یادش بیاید که یکی از ارکان نماز را انجام نداده مثلا رکوع را انجام نداده است، باید نماز را اعاده کند یعنی دوباره بخواند و اگر وقت آن گذشته باید قضا کند.اشاره مسأله 1041 اگر رکوع را فراموش کند و…