مستحبات رکوع

مستحبات رکوع [پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید] مسأله 1043 مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بکشد و مساوی پشت نگهدارد و بین دو قدم [...]