مرور برچسب

رکوع زن

مستحبات رکوع

مستحبات رکوعمسأله 1043 مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بکشد و مساوی پشت نگهدارد و بین دو قدم را نگاه کند (و پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات…