مرور برچسب

رکوع رکعت چهارم

تغییر نیت نماز عشا به مغرب

تغییر نیت نماز عشا به مغربمسأله 759 اگر در نماز عشا، پیش از رکوع رکعت چهارم (1) شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه (2)، چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، نصف شب می شود (3)، باید به نیّت عشا نماز را تمام کند (4) و اگر…

جابجا خواندن نماز مغرب و عشا

جابجا خواندن نماز مغرب و عشامسأله 738 اگر پیش از خواندن نماز مغرب ، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده ، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است (1)، باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز…