مرور برچسب

ريختن آب روي قبر

آب پاشیدن روی قبر

آب پاشیدن روی قبر آب پاشیدن روی قبرس 235: روایاتی وجود دارد دال بر این که پاشیدن آب بر قبور مستحب است، مانند روایاتی که در کتاب «لآلی الاخبار» ذکر شده است، آیا این استحباب مخصوص روز دفن میّت است یا اطلاق دارد، چنانچه نظر مؤلف «لآلی…