مرور برچسب

روز اول ذي الحجه

اعمال روز اول تا هشتم ماه ذي الحجه

اعمال روز اول تا هشتم ماه ذي الحجه / مفاتيح الجنان روز اوّل: روز بسيار مباركى است و در آن چند عمل وارد است.اوّل: روزه كه ثواب روزه هشتاد ماه را دارد.دوّم: خواندن‏ نماز حضرت فاطمه عليها السّلام،شيخ فرمود:روايت شده: اين نماز چهار ركعت است با دو…