مرور برچسب

روزه مستحبی اجازه شوهر

حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر

حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر- نكته: شوهر به هيچ عنوان نمي تواند مانع گرفتن روزه واجب شود. باید دقت داشت که هیچ کس حق ندارد دیگری را از انجام واجبات منع کند بر همین اساس چون گرفت روزه ماه رمضان و قضای آن از واجبات هست، نیازی به اجازه…