مرور برچسب

روزه مریض

اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود

اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود یا کافر مسلمان شودمسأله 1567 اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود (1) و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند (2) و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد…

كفاره روزه بيمار چگونه است

كفاره روزه بيمار چگونه استاگر بیمار نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، باید بعد از ماه رمضان تا رمضان سال بعد قضا کند، اگر قضا کرد کفاره ندارد. اما اگر بیمار نتواند تا رمضان سال بعد قضا کند یعنی بیماری او در کل سال باشد و یا عمدا قضا نکند حکمش…