چهار روزی که روزه ثواب دارد

چهار روزی که روزه ثواب دارد در نوشتار قبل به صورت جامع ایامی که روزه گرفتن در آن ثواب دارد از رساله توضیح المسائل مطابق با نظر 10 مرجع بیان شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید. در روایات روزه چهار روز در طول سال را به صورت ویژه توصیه کرده اند و آنها این است: [...]