مرور برچسب

روزه بدون غسل

چند سال بدون غسل حيض روزه گرفتن

چند سال بدون غسل حيض روزه گرفتن روزه بدون غسل پرسش 127 . چندين سال بدون غسل حيض روزه گرفتم، در حالى كه نمى دانستم زن حائض بايد هنگام پاك شدن غسل كند، تكليفم چيست؟ آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، خامنه اى و وحيد: نماز و روزه هايى را كه بدون غسل…