مرور برچسب

روزهاي روزه مستحب

چه روزهايي روزه گرفتن مستحب است

چه روزهايي روزه گرفتن مستحب استروزه های مستحب مسأله 1748 روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است: (1) پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهار…