وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روح القدس

مسیحیت کنونی بازیچه یهود/ نقش رازآلود پولس یهودی در تحریف اناجیل تا لعن به حضرت مسیح در آثار مسیحیت!

فقدان گزارش معتبری از زندگانی، گفتار و سیره ی حضرت مسیح بهترین زمینه را برای تحریف در آیین مسیحیت به وجود آورد. اما با این حال بررسی بخش هایی از کتاب مقدس فعلی نیز می تواند گویای وقوع تحریف در کلیسای مسیح باشد؛ به این مهم در این مقاله خواهیم…