آيا رنگ مو براي وضو و غسل اشكال دارد

آيا رنگ مو براي وضو و غسل اشكال دارد * رنگ مو مانع غسل و وضو نيست و رنگ كردن مو در ايام قاعدگي [پريودي] اشكال شرعي ندارد . رنگ مو پرسش 70 . آيا رنگ مو و حنا و رنگ پوست ميوه ها، مانع وضو است؟ همه مراجع: رنگ بدون جرم مانع نيست.[1] [1]. امام، استفتائات، [...]