مرور برچسب

رنگ لباس

تغيير رنگ لباس بر اثر نجاست

تغيير رنگ لباس بر اثر نجاست تغيير رنگ لباس بر اثر نجاستس: اگر يک پارچه به علت مجاورت با عين نجس تغيير رنگ دهد ولى جِرم نجاست در آن مشاهده نشود (مثل آلودگى به آب انار) و با شستن زياد (هرچه بيشتر شسته شود آلودگى بيشتر از بين مى‌‌رود) بتوان…