تغيير رنگ لباس بر اثر نجاست

تغيير رنگ لباس بر اثر نجاست تغيير رنگ لباس بر اثر نجاست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: اگر يک پارچه به علت مجاورت با عين نجس تغيير رنگ دهد ولى جِرم نجاست در آن مشاهده نشود (مثل آلودگى به آب انار) و با شستن زياد (هرچه بيشتر شسته شود آلودگى بيشتر [...]