وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

رفتن زنان به مسجد

شرکت زنان در نماز جماعت‏

شرکت زنان در نماز جماعت‏ س 595: آيا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد يا نماز جمعه تشويق فرموده يا اينکه نماز خواندن آنها در خانه بهتر است؟ ج: شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت اشکال ندارد و ثواب جماعت دارد. س 596: در…