مرور برچسب

رساله توضيح المسائل آيت الله سبحاني

احكام زكات فطره آيت الله سبحاني

احكام زكات فطره آيت الله سبحانيزكات فطره (مسأله 1639) كسى كه موقع غروب يعنى قبل از غروب شب عيد فطر گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه…