مرور برچسب

رجوع طلاق

احکام رجوع بعد از طلاق

احکام رجوع بعد از طلاقنکته : طلاق بائن رجوع ندارد مگر اینکه از نو صیغه عقد را بخوانند. در طلاق رجعی می توان در زمان عده رجوع کرد . در طلاق خلع که در حکم طلاق بائن است مرد نمى‌تواند رجوع کند؛ مگر این که زن از آنچه بذل کرده برگردد. پس از…

طلاق بائن و رجعی چیست

طلاق بائن و رجعی چیست-حکم بیرون کردن زن از خانه در طلاق رجعی را از اینجا کلیک نمایید و مطالعه کنید - درنوشتار قبل درباره طلاق خلع و مبارات نطرات مراجع عظام تقلید مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر بخوانید. طلاق باين و رجعى…