مرور برچسب

راه رفتن در وضو

راه رفتن هنگام وضو گرفتن

راه رفتن هنگام وضو گرفتن در نوشتار قبل «رعایت ترتیب و موالات در وضو » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 285 راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، (1) پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود (2) و…