راه رفتن هنگام وضو گرفتن

راه رفتن هنگام وضو گرفتن در نوشتار قبل «رعایت ترتیب و موالات در وضو » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد] مسأله 285 راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، (1) پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه [...]