رجوع زن به دكتر مرد متخصص

رجوع زن به دكتر مرد متخصص دندان پزشك نامحرم پرسش 121. رجوع بيمار به دندان پزشك نامحرم، چه حكمى دارد؟ همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): در صورتى كه دندان پزشك هم جنس در دسترس نباشد و مراجعه ضرورت داشته باشد، اشكال ندارد. آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر دندان پزشك همجنس در دسترس نباشد، [...]