مرور برچسب

ذکر سجده

ذکر سجده نماز چیست

ذکر سجده نماز چیستمسأله 1049 در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (1) مقدار ذکر از سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» کمتر نباشد (2) و مستحب است «سُبحان َ ربِّی الأَعلی وَ…