ذکر سجده نماز چیست

ذکر سجده نماز چیست [ در سجده هر ذکری بگوید کافی است] مسأله 1049 در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (1) مقدار ذکر از سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِّی الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ» کمتر نباشد (2) و مستحب است «سُبحان َ ربِّی الأَعلی [...]