مرور برچسب

ذکر سجده واجب

سجده های واجب قرآن و احکام آن

سجده های واجب قرآن و احکام آندر سجده واجب قرآن، لازم نیست تمام شرایط سجده نماز که در ادامه مطرح می شود حفظ شود، اما اینگونه نیست که شخص بتواند مهر را به پیشانی بچسباند بلکه باید سجده نماید، به گونه ای که اگر کسی مشاهده کرد بگوید در حالت…