ذکر رکوع در نماز چیست

ذکر رکوع در نماز چیست   [ انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است] مسأله 1028 انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (1) به قدر سه مرتبه (2) «سُبحان َ اللّه ِ» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِی َ العَظِیم ِ وَ بِحمدِه ِ» کمتر نباشد. [...]