حكم گفتن ذکر رکوع در سجده يا برعكس

حكم گفتن ذکر رکوع در سجده يا برعكس مطابق نظر آيت الله خامنه اي 480: آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟ ج: اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگويد، اشکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگى صحيح هستند. س 481: اگر شخصی [...]