وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ذكر ركوع

حكم گفتن ذکر رکوع در سجده يا برعكس

حكم گفتن ذکر رکوع در سجده يا برعكس480: آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟ ج: اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگويد، اشکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگى صحيح هستند. س 481: اگر شخصی سهواً در سجده ذکر رکوع…