وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دیدن مانع

بعد از وضو در اعضا مانع ببينيم

بعد از وضو در اعضا مانع ببينيم بعد از وضو در اعضا مانع ببينيمدر نوشتار قبل « دیدن مانع در اعضای وضو و غسل بعد از نماز» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مانع وضو پرسش 62 . اگر بعد از وضو، در اعضا مانعى…