وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دو رکوع

اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند

 اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کندمسأله 1039 اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد رکوع به اندازه رکوع خم شود، نمازش باطل است و نیز اگر بعد از آن که به اندازه رکوع خم شد و بدنش آرام گرفت، به قصد…