کجای حیوان قابل خوردن است

کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  [اعضای حرام حیوانات حلال گوشت] مسأله 2626 پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام است (1): 1 خون 2 فضله 3 نری 4 فَرج 5 [...]