وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دف

حكم دف زدن در عروسي

حكم دف زدن در عروسي حكم دف زدن در عروسينكته: غنا يعنى ترجيع صدا به نحوى که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولى موسيقى، نواختن آلات آن است که اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر…