وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دفن موی میت

احکام دفن

احکام دفنمسأله 613 واجب است (1) میّت را طوری در زمین دفن کنند، که بوی او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند (2) و در صورتی که ترس درنده و نزدیک شدن انسانی که از بوی میت اذیت شود در بین نباشد (أقوی کفایت تنها عنوان دفن…