مرور برچسب

دعا فارسی نماز

خواندن دعا به فارسی در نماز چه حکمی دارد

خواندن دعا به فارسی در نماز چه حکمی داردمسأله 1135 خواندن قرآن در نماز، غیر از چهار سوره ای که (1) سجده واجب دارد و در احکام جنابت گفته شد (2) و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد (3) اگر چه به فارسی یا زبان دیگر باشد. (1) (خوئی، تبریزی،…