وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دسن گچ گرفته

تيمم با دست شكسته

تيمم با دست شكسته پرسش 170 . كسى كه وظيفه اش تيمم است، اگر به علت شكستگى يك دست نتواند آن را به پيشانى برساند، تكليف او چيست؟ همه مراجع: با دست سالم تيمم كند  موانع تيمم پرسش 171 . آيا براى تيمم نيز بايد موانع وضو برطرف شود؟ همه مراجع:…