مسح سر با دست راست يا چپ

مسح سر با دست راست يا چپ پرسش 18 . آيا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟ همه مراجع (به جز خامنه اى، صافى و وحيد): مسح سر با دست راست واجب نيست؛ ولى بهتر است.[25] آيات عظام صافى، خامنه اى و وحيد: احتياط واجب آن است كه مسح سر با دست راست باشد.[26] [25]. [...]