مرور برچسب

دست دادن با خارجی

حکم دست دادن با زنان غیر مسلمان

حکم دست دادن با زنان غیر مسلماندست دادن با نامحرم حرام و گناه است، اینکه بهانه شود که دست ندادن سبب بی ادبی است دلیل خوبی نیست که مسلمانان با بی توجه به آداب و احکام دینی مرتکب آن شوند!، خوبست که طرف مقابل نیز اسائه ادب نکند و به عقاید…