وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دست بر زانو

مقدار خم شدن رکوع و گذاشتن دست بر زانو

مقدار خم شدن رکوع و گذاشتن دست بر زانومسأله 1022 در هر رکعت بعد از قرائت باید (1) به اندازه ای خم شود که بتواند دست را (2) به زانو بگذارد و این عمل را رکوع می گویند. (3) (1) (زنجانی:) باید به قصد خضوع.. (2) (سیستانی:) بتواند سر همه…