وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دستمال خونی

لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس

لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجسمسأله 861 اگر لباسهای کوچک نماز گزار نجس باشد] مسأله 861 اگر لباسهای کوچک نماز گزار مثل عرقچین و جوراب (1) که نمی شود با آنها عورت را پوشانید نجس باشد (2)، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده…