وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دستكش

مس ميت با دستكش

مس ميت با دستكش در نوشتار قبل « احکام جامع مس میت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مس ميت با دستكش پرسش 133 . اگر مس ميت با دستكش صورت گيرد، باز غسل مس ميت لازم است؟همه مراجع: خير، غسل واجب نمى شود..…