وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خیار غبن

موارد فسخ و بر هم زدن معامله

موارد فسخ و بر هم زدن معامله موارد فسخ و بر هم زدن معاملهمواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزندمسأله 2124 حق ّ به هم زدن معامله را «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت (1) می‌توانند معامله را به هم بزنند: اوّل:…