ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز

ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز 1-در نوشتار قبل ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبلزمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پرسش 100 . اگر زن با مشاهده خون يقين پيدا [...]