مرور برچسب

خون قبل از زايمان

حكم ديدن خون قبل از زايمان

حكم ديدن خون قبل از زايمان خون پيش از زايمان پرسش 224 . اگر زن بار دار نزديك  زايمان چند روز خون ببيند، تكليفش چيست؟ آيا خون نفاس محسوب مى شود؟ همه مراجع: اگر پيش از زايمان باشد، خون نفاس نيست بلكه بايد براساس شرايط و صفات، خون حيض يا…