مرور برچسب

خون زیر ناخن

حكم خون مردگی زیر ناخن

حكم خون مردگی زیر ناخنمسأله 101 خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است و اگر به آن خون بگویند (1) در صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود (2) اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل…