وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خون دهان

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی داردمسأله 849 اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد (چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است (1))، تا وقتی که زخم یا جراحت…

حکم خون لثه و دندان

حکم خون لثه و دندان حکم خون لثه و دندانمسأله 100 خونی که از لای دندان‌ها می‌آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، (1) پاک است (2) و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد (3). (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اجتناب از آب…