وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خون درهم

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباسمسأله 856 خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد (1)، یک خون حساب می شود (2) ولی اگر پشت آن، جدا خونی شود (3)، بنا بر احتیاط واجب (4) باید هر کدام را جدا حساب نمود، پس اگر خونی که در پشت و روی…